மருதநாயகம் மரபு நாடகத்தின் பாடல் வெளியீடு

பேரவை தமிழ் விழா 2017ல் நடைபெற இருக்கும் மருதநாயகம் மரபு நாடகத்திற்கென உருவாக்கப்பட்டுள்ள பாடல் ஒன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

பாடலைக் கேட்க:-